De registratieregeling zoals die na 1 april 2023 gaat gelden voor nu geregistreerde BC-ers.


Bijna alle nu geregistreerde BC-ers hebben het assessment afgelegd. Maar zoals bekend zijn er ook nog BC-ers die wel het assessment art. 1:212 BW (of art 1:250 BW) hebben afgelegd,  maar het assessment art. 1:250 BW (of art 1:212 BW) niet konden afleggen omdat niet voldaan was aan de zakeneis van 4 benoemingen na 2019.

Voor diegenen komt een regeling om na 1-4-2023 alsnog dat assessment te gaan afleggen.

Indien u onder deze groep valt geldt:
– uw schriftelijk examen dat u heeft afgelegd blijft staan.
– ook zijn uw totale kosten voor het assessment niet hoger dan wanneer u beide
assessments in een keer had kunnen afleggen. Dat betekent dat u € 85,- ex btw moet betalen om het andere onderdeel af te leggen. (Het assessment wordt ook dan via Zoom afgenomen)
– indien u nog geen assessment heeft afgelegd zijn de kosten voor het assessment art 1:212 BW of art 1:250 BW 450,- euro ex btw en als u beide assessments nog  moet afleggen 535,- ex btw.

In plaats van de eis van 4 benoemingen na 2019 komt onderstaande ervaringseis:
De kandidaat BC heeft in de laatste drie jaren voorafgaand aan het verzoek tot het afleggen van het assessment ten minste twaalf kindgerelateerde zaken behandeld.

Definitie kindgerelateerde zaken:
Familierechtelijke zaken, waarbij de belangen van kinderen direct zijn betrokken en waarbij de kandidaat BC aantoonbaar zijn of haar kunde en vaardigheden
in het belang van het kind of de kinderen heeft ingezet én met het betrokken kind of de kinderen heeft gecommuniceerd.
Onder familierechtelijke zaken worden onder meer begrepen erkenning, adoptie, naamswijziging, kinderalimentatie, omgangsregeling, ouderlijk gezag,
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Familierechtelijke zaken kunnen ook betrekking hebben op erfrechtzaken, vermogensrechtelijke- en medische zaken.

Assessment:
De kandidaat BC levert tijdig vóór het assessment een lijst aan met twaalf kindgerelateerde zaken die de kandidaat BC in drie jaar voorafgaand aan het examen heeft behandeld. Van zes op deze lijst vermelde zaken stuurt de kandidaat BC bewijsstukken toe waaruit de kunde en vaardigheden van de kandidaat BC t.a.v. belangenbehartiging van een kind blijken. Te denken valt aan schriftelijke correspondentie en gespreksverslagen.
(Indien de kandidaat BC in de drie jaar aan het assessment voorafgaande jaren ook artikel 1:212 BW c.q. 1:250 BW zaken heeft behandeld, kunnen daarvan eveneens bewijsstukken worden aangeleverd.)

De kandidaat BC dient in ieder geval twee geanonimiseerde verslagen met adviezen in kindgerelateerde zaken aan te leveren. Indien de assessoren daartoe aanleiding zien, kunnen zij bewijsstukken opvragen van andere op de aangeleverde lijst vermelde zaken. De kandidaat BC is gehouden aan een zodanig verzoek van de assessoren te voldoen. Tijdens het assessment worden in ieder geval twee door de kandidaat BC aangeleverde en behandelde zaken besproken.

Inschrijving:
Nadat het schriftelijk examen en assessment met goed gevolg zijn afgelegd, wordt de kandidaat BC als bijzondere curator ingeschreven in het register van de Stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Om ingeschreven te blijven als bijzondere curator dient de BC te voldoen aan de verplichting om minimaal vier pe-punten per jaar te behalen.

Aanmelden:
Indien u gebruik wilt maken van deze regeling dient u zich voor 1 maart 2023 aan te melden via deze website.
U ontvangt na aanmelding nader bericht over wanneer uw assessment wordt ingepland en wanneer u de stukken dient aan te leveren.

Aanmelding assessment na 1-4-2023 (nieuwe regeling)

    Kosten voor het assessment zijn 450,- ex btw voor 1 onderdeel en 535,- ex btw in totaal voor 2 onderdelen. Indien u al een assessment heeft afgelegd, ontvangt u een factuur van 85,- ex btw voor het 2de assessment.
.