Stichting Bijzondere Curator Nederland , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: www.stichtingBCN.nl
E-mail:  info@stichtingBCN.nl
Adres secretariaat: Bastenakenstraat 130, 1066 JG Amsterdam
Telefoonnummer: 020-3882928
A. Rookmaker is de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting BCN. Zij is te bereiken via: e-mail info@stichtingBCN.nl

 

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting BCN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • registratienummer (Raad van Rechtsbijstand)
 • MfN nummer
 • A-nummer (bij advocaten)

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting BCN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Stichting BCN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van verzoeken
 • Het afhandelen van betalingen
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten
 • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • Opname in het register en vermelding op de website
 • Gegevens over en weer te kunnen delen met de Raad van Rechtsbijstand en rechtbanken.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting BCN neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting BCN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gmail/outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.
 • Basenet, administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Basenet en worden beheerd door Secretariaatsburo Bussum.

6. Bewaartermijn

Stichting BCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Verkoop of verstrekken gegevens

Stichting BCN deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BCN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting BCN persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies

Stichting BCN gebruikt enkel technische of functionele cookies of vergelijkbare technieken.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn ten behoeve van de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BCN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: e-mail info@stichtingBCN.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting BCN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging persoonsgegevens

Stichting BCN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via: e-mail info@StichtingBCN.nl

.