Over de stichting


Over de start van de stichting

In 2016 is de Klankbordgroep Bijzondere Curator gevormd, met vertegenwoordigers van: de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Raad voor de  Rechtsbijstand, de rechterlijke macht (LOVF-rechtbanken en gerechtshoven) en de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze klankbordgroep heeft overleg gehad met de Raad voor de Kinderbescherming. De Klankbordgroep Bijzondere Curator heeft een rapport gemaakt waarin een aantal aanbevelingen zijn opgenomen. Belangrijkste aanbeveling is dat de praktijk dringend verlegen zat om organisatie en centralisatie van bijzondere curatoren. Dit heeft geleid tot oprichting van de Stichting Bijzondere Curator op 17 december 2017.

Naast de genoemde klankbordgroep is binnen de rechtspraak de Werkgroep Bijzondere Curator vanuit initiatief van den LOVF’s al langer actief. Per 1 april 2014 zijn het Werkproces benoeming bijzondere curator en de Richtlijn bijzondere curator LOVF ingevoerd.

Waarvoor is de stichting BCN opgericht?

Voor het ontstaan van de Stichting BCN is met name de ontwikkeling van de bijzondere curator ex artikel 1:250 BW van belang geweest.
Op 1 maart 2009 is met de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding het toepassingsbereik van artikel 1:250 BW vergroot. De wetgever heeft toen besloten de procedure te vereenvoudigen. Iedere rechter is bevoegd een bijzondere curator te benoemen in zaken waarin de minderjarige rechtstreeks betrokken is. Het rapport van de Kinderombudsman, ‘De bijzondere curator, een lot uit de loterij’, dat op 5 juli 2012 is uitgebracht , heeft ook bijgedragen aan meer benoemingen. Dit rapport van de Kinderombudsman liet ook zien dat het instituut van de bijzondere curator nog veel professionaliteit behoefde. Er was bijvoorbeeld geen uniforme lijn in het benoemen van bijzondere curatoren door rechtbanken en hoven, opleidingen bestonden niet of nauwelijks en rechters moesten zelf op zoek naar geschikte deskundigen die als bijzondere curator konden worden benoemd. De Stichting BCN wil deze lacune opvullen door duidelijke eisen aan bijzondere curatoren te formuleren en te toetsen en een register op te stellen om de juiste bijzondere curator te kunnen vinden.

De belangrijkste doelen van de Stichting BCN:

De Stichting Bijzondere Curator Nederland (Stichting BCN) houdt zich bezig met de bekwaamheid van bijzondere curatoren.
Deze bekwaamheid ziet op de eisen op het gebied van de vooropleiding en beroepsachtergrond en tevens op kwaliteitseisen (deskundigheid en vaardigheid) waaraan de bijzondere curatoren moeten voldoen. Iedere bij de Raad van rechtsbijstand in te schrijven bijzondere curator  ex artikel 250 BW en ex artikel 212 BW moet een toets en assessment afleggen. (zie Over de registratie)

Een ander doel van de stichting is te fungeren als aanspreekpunt voor zaken aangaande de bijzondere curator.

 

Wat doet de stichting BCN?
registratie:
De stichting BCN zorgt voor registratie van bijzondere curatoren. Het register van de stichting BCN wordt  gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand. In beide registers dienen de bijzondere curatoren geregistreerd te staan om voor benoeming en vergoeding in aanmerking te komen.

Toetsing:
De stichting BCN toetst of de aangemelde bijzondere curator voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Indien de bijzondere curator aan de inschrijvingsvereisten voldoet, wordt de bijzondere curator uitgenodigd voor het schriftelijk examen. Nadat het schriftelijk examen met goed gevolg is afgelegd, wordt de bijzondere curator opgeroepen voor het assessment.

Website:
Via de website van de stichting BCN worden de bijzondere curatoren op de website van de stichting BCN vermeld. Zowel de rechtbanken en hoven als diegenen die opzoek zijn naar een bijzondere curator kunnen daar de bijzondere curator vinden.

PE-verplichting:
Om de kwaliteit van de bijzondere curator te waarborgen en te verbeteren kent de stichting BCN een verplichting voor permanente educatie. De bijzondere curatoren dienen minimaal vier opleidingsuren op het gebied van de bijzondere curator per jaar te volgen. De stichting BCN biedt zelf ook opleidingen aan.

Gesprekspartner op beleidsniveau:
De stichting BCN tracht door contacten met diverse organisaties, justitie en (semi)overheid de positie en de kwaliteit van de bijzondere curator te waarborgen en te verbeteren.

Kosten:
De registratiekosten bedragen 35,- euro ex btw per jaar. (2024)
De examenkosten zijn 45,- euro ex btw voor het schriftelijk examen en 475,- ex btw voor het assessment. Indien  voor zowel art. 212 BW als art. 250 BW examen wordt afgelegd, bedragen de kosten voor beide examens samen 90,- euro ex btw voor de schriftelijke examens en 650,- euro ex btw voor het assessment.

Wat doet de stichting BCN niet?
De stichting BCN geeft geen advies op dossierniveau of over inhoudelijke vragen inzake de bijzondere curator. Voor inhoudelijke vragen of adviesvragen op dossierniveau kunt u terecht bij uw eigen beroepsvereniging.

Informatie aan stichting BCN:
De stichting BCN verneemt graag informatie uit de sector over hoe het verloopt met benoemingen, financiering etc., om waar mogelijk dit traject te verbeteren. U kunt uw reactie zenden naar: info@stichtingbcn.nl

 

Organisatie van de stichting BCN:

De Stichting BCN kent een bestuur. Naast de genoemde Klankbordgroep bestaat er een Adviesraad van de Stichting Bijzondere Curator, waarin dezelfde organisaties als in de Klankbordgroep zijn vertegenwoordigd.

Bestuur Stichting BCN:

mr. Diane Klock (voorzitter)
mr. Ivo. Pieters (penningmeester)
mr. Loes Stam (secretaris)
mr. Matty Bijleveld-van der Slikke
drs. Peter van Vliet
mr. Tanja Visser

adviseur: mr. C.A.R. M. van Leuven

Adviesraad BCN:
In de Adviesraad nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties zitting: VNJA, vFAS, NVO, NIP, Raad voor Rechtsbijstand, LOVF-rechtbanken en gerechtshoven.

secretariaat: mr.  Anneke Rookmaker

 

 

Voor meer informatie over de achtergrond van de Stichting BCN kunt u bijgaande documenten downloaden:

advies klankbordgroep 2016

artikel Leuven en Pieters, nr 3 mei2018

.