De eerstvolgende mogelijkheid voor het afleggen van het schriftelijk examen is maandag 24 juni 2024.
Het examen wordt vial mail om 9.00 uur toegezonden en dient dezelfde dag, uiterlijk 23.00 uur,  te worden ingeleverd.
Het maken van het examen duurt ongeveer 2 uur.
Indien u zowel art 1:212 BW als art 1:250 BW wilt afleggen, ontvangt u twee aparte examens en dient u met 2  x 2 uur examentijd rekening te houden.

Nadat u het schriftelijk examen heeft gehaald, wordt het assessment gepland. De assessments zullen in september/oktober worden gepland.

Voor aanmelden:

Aanmelding examen

 

 

Vereisten voor inschrijving bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (Stichting BCN) en de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) 

Bijzondere curatoren die zich aanmelden om als bijzondere curator (hierna BC) geregistreerd te worden, dienen aan de onderstaande vereisten te voldoen.

1:212 BW zaken (advocaten):

 1. De stage hebben voltooid;
 2. Bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven staan voor de specialisatie personen- en familierecht;
 3. In de afgelopen drie jaar aan een IPR-cursus van minimaal drie uur hebben deelgenomen.

1:250 BW zaken (advocaten):

 1. De stage hebben voltooid;
 2. Bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven staan voor de specialisatie personen- en familierecht óf de specialisatie civiel jeugdrecht.

1:250 BW zaken (mediators):

 1. Minimaal drie jaar ingeschreven staan bij de Raad als Familiemediator;
 2. Academisch geschoold zijn.

1: 250 BW zaken Gedragsdeskundigen (niet zijnde advocaat of mediator)):

 1. Een specialisatieopleiding op het gebied van familiemediation hebben gevolgd (zie: https://mfnregister.nl/mfn-registermediator-worden/erkende-specialisatieopleidingen-familiemediation-2/ );
 2. Academisch geschoold zijn als psycholoog/(ortho)pedagoog of psychiater;
 3. Voldoende kennis en vaardigheden hebben op het gebied van jeugd- en familiezaken binnen het domein van de conflictleer;
 4. Een actuele en voor deze werkzaamheden bedoelde Verklaring Omtrent het Gedrag hebben.

 

Examen informatie

Informatie over inschrijving en examen Stichting BCN:
1. a. Inschrijvingsregeling vanaf 1 april 2023;
b. Definitie ‘kindgerelateerde zaken’.
2. Examen:
a. Schriftelijk examen;
b. Assessment.

 

1.a. Inschrijvingsregeling vanaf 1 april 2023.
Voor inschrijving in het register van de Stichting BCN komen vanaf 1 april 2023 in aanmerking:.
-De kandidaat BC die in de laatste drie jaren voorafgaand aan het verzoek tot  inschrijving (het moment van afleggen van het schriftelijk examen) ten minste twaalf kindgerelateerde zaken heeft behandeld.
-Advocaten, mediators en gedragsdeskundigen, met een academische opleiding (hierna: kandidaat BC) die het examen, zowel het schriftelijk examen als het assessment, met goed gevolg hebben afgelegd, en die als advocaat of mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd staan (zie hiervoor de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand);

b. Definitie kindgerelateerde zaken:
Familierechtelijke zaken, waarbij de belangen van kinderen direct zijn betrokken en waarbij de kandidaat BC aantoonbaar zijn of haar kunde en vaardigheden in het belang van het kind of de kinderen heeft ingezet. En aantoonbare ervaring hebben om met (het betrokken) kind of de kinderen te hebben gecommuniceerd.
Onder familierechtelijke zaken worden onder meer begrepen erkenning, adoptie, naamswijziging, kinderalimentatie, omgangsregeling, ouderlijk gezag,
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Familierechtelijke zaken kunnen ook betrekking hebben op erfrechtzaken, vermogensrechtelijke- en medische zaken.

2. Examen:

De kandidaat BC moet een examen afleggen om als bijzondere curator te worden ingeschreven bij de Stichting BCN en de Raad. Het examen bestaat uit twee delen. Een schriftelijk (theoretisch) examen en een assessment over door de kandidaat BC behandelde zaken. Indien de kandidaat BC zowel voor artikel 1:212 BW als artikel 1:250 BW zaken als BC wil worden ingeschreven, dient de kandidaat BC voor beide soort zaken examen af te leggen.

a. Schriftelijk examen:

1. In de drie voorafgaande jaren aan het afleggen van het schriftelijk examen dient de kandidaat BC ten minste twaalf kindgerelateerde zaken te hebben behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat BC om te beoordelen of aan dit vereiste is voldaan.
Als later bij het assessment blijkt dat de kandidaat BC niet aan dit vereiste voldoet, heeft  de kandidaat BC geen recht op restitutie van het examengeld voor het examen.
De Stichting BCN zal het schriftelijk examen via digitale weg afnemen. Op de website van  de Stichting BCN staat een lijst met de aanbevolen literatuur voor de voorbereiding op het schriftelijk examen. De literatuurlijst dient als hulpmiddel en achtergrond. Het is geen  verplichte literatuur. Wel worden de daarin vermelde werkprocessen en richtlijnen bij de  kandidaat BC bekend verondersteld.
Het afleggen van het schriftelijk examen, zowel met betrekking tot artikel 1:212 BW als  tot artikel 1:250 BW, zal gemiddeld ongeveer twee uur in beslag nemen.
De eerstvolgende mogelijkheid is op maandag 24 juni 2024.

 

b. Assessment:

Nadat de kandidaat BC is geslaagd voor het schriftelijk examen, kan het assessment worden afgelegd.
De kandidaat BC levert tijdig vóór het assessment een lijst aan met twaalf  kindgerelateerde zaken die de kandidaat BC in drie jaar voorafgaand aan het examen heeft behandeld. Van zes op deze lijst vermelde zaken stuurt de kandidaat BC bewijsstukken toe waaruit de kunde en vaardigheden van de kandidaat BC t.a.v. belangenbehartiging van een kind blijken. Te denken valt aan schriftelijke correspondentie en gespreksverslagen.  (Indien de kandidaat BC in de drie jaar aan het examen voorafgaande jaren ook artikel  resp 1:212 BW of 1:250 BW zaken heeft behandeld, kunnen daarvan eveneens bewijsstukken worden  aangeleverd voor het desbetreffende assessment.)

De kandidaat BC dient in ieder geval twee geanonimiseerde verslagen met adviezen in kindgerelateerde zaken aan te leveren. Indien de assessoren daartoe aanleiding zien,  kunnen zij bewijsstukken opvragen van andere op de aangeleverde lijst vermelde zaken. De kandidaat BC is gehouden aan een zodanig verzoek van de assessoren te voldoen. Tijdens het assessment worden in ieder geval twee door de kandidaat BC aangeleverde en  behandelde zaken besproken.

De beoordelingscriteria van de assessoren zijn:

 1. Het proces en de verantwoording;
 2. Specialistische kennis van de juridische leerstukken;
 3. Spreken met kinderen;
 4. Rapportage;
 5. Attitude.

Inschrijving:
Nadat het schriftelijk examen en assessment met goed gevolg zijn afgelegd, wordt de kandidaat BC als bijzondere curator ingeschreven in het register van de Stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Om ingeschreven te blijven als bijzondere curator dient de BC te voldoen aan de verplichting om minimaal vier pe-punten per jaar te behalen.

Kosten:

Deelname aan het schriftelijk examen kost 45,- euro ex btw voor art 1:212 BW of art. 1:250 BW. Indien u beide schriftelijke examen wilt afleggen zijn de kosten 90,-euro ex btw.

Assessment: Het afleggen van het assessment kost 475,- euro ex btw  voor art 1:212 BW of art 1:250 BW. Indien u voor beide onderdelen het assessment wilt afleggen zijn de kosten 650,- euro  ex btw voor beide onderdelen tezamen.

Na registratie is een jaarlijkse registratievergoeding verschuldigd. Deze bedraagt op dit moment 35,- euro ex btw per jaar.

 

 

.