Ik ben advocaat en sta op een lijst van de rechtbanken voor benoemingen als bijzonder curator in 1:212 zaken. Hoe kan ik mij aanmelden?


Als u als bijzondere curator in de toekomst in aanmerking wilt blijven komen voor benoemingen door de rechtspraak en vergoeding van de werkzaamheden als bijzonder curator door de Raad voor Rechtsbijstand, dan moet u als eerste zich gedurende het jaar 2019 aanmelden bij Stichting BCN. Als u zich niet vòòr 1 januari 2020 aanmeldt, komt u na 1 januari 2020 niet langer in aanmerking voor benoemingen als bijzondere curator door de rechtspraak en kunt u voor de werkzaamheden als bijzondere curator geen toevoegingen meer aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Stichting toetst vervolgens of u voldoet aan de door de Stichting gehanteerde overgangsregeling en of u voldoet aan de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand om op te kunnen gaan voor het door de Stichting georganiseerde examen.
De Stichting toetst daarbij aan de volgende voorwaarden: 1. U heeft als bijzonder curator voorafgaand aan het assessment in de laatste twee jaar vier benoemingen of in de laatste vijf jaar tien benoemingen gehad. Ook duo-benoemingen vallen hieronder. 2. U moet de stage hebben voltooid en; 3. U moet bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven staan voor de specialisatie personen- en familierecht.

Ik voldoe op dit moment nog niet aan het aantal dossiers dat vereist is. Kan ik mij wel registreren?


Volgens de richtlijnen dient u op het moment van het afleggen van het assessment voldaan te hebben aan de ervaringseis van 4 dossiers in de afgelopen 2 jaar of 10 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Indien u voor zowel art. 212 BW als art. 250 BW examen wilt doen, dient u voor beide onderdelen aan de ervaringseis te voldoen.
U kunt zich nu wel registreren, maar indien u niet voor 1-1-2023 aan dit vereiste kunt voldoen, kunt u het assessment niet afleggen.

Ik heb mij geregistreerd. Wanneer moet ik examen doen?


De overgangsregeling geldt voor alle bijzondere curatoren als zodanig ingeschreven bij de rechtbanken en als advocaat of mediator geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In dit bericht krijgt u informatie over:
1. De overgangsregeling
2. Voorwaardelijke inschrijving vanaf 1-1-2020
3. Examen
4. Schriftelijk examen
5. Assessment
6. Voorwaarden assessment art. 1:212 BW
7. Voorwaarden assessment art. 1:250 BW
8. Onvoorwaardelijke inschrijving

1. De overgangsregeling:
U dient in dit stadium zelf te beoordelen of u aan de overgangsregeling (zie hieronder) voldoet. Indien u op verzoek van de stichting BCN nadere informatie over uw inschrijving heeft verstrekt, ontvangt u daarover binnenkort bericht.

Voor het vereiste aantal zaken geldt dat u hier in ieder geval aan moet voldoen ten tijde van het afleggen van het assessment. Waarbij u op dit moment in ieder geval één benoeming moet hebben gehad om aan het vereiste van ingeschreven BC-er  bij een rechtbank te voldoen.

Overgangsregeling voor registratie voor 1-1-2020 en examen voor 1-1-2023:
1. Bijzondere curatoren, met academische opleiding en die thans ingeschreven staan bij de
rechtbanken en als advocaat/mediator geregistreerd staan bij de Raad voor Rechtsbijstand;
2. Gedragsdeskundigen met academische opleiding psycholoog/(otho)pedagoog of
psychiater), specialisatie opleiding familiemediation die als bijzondere curator staan inschreven bij
een rechtbank.
3. In de laatste twee jaren voorafgaand aan het verzoek tot toelating (het moment van het
afleggen van het assessment) heeft de bijzondere curator vier benoemingen of in de
laatste vijf jaren tien benoemingen gehad. Ook duo-benoemingen vallen hieronder en;
4. Voor mediators met HBO-opleiding geldt naast de onder twee genoemde eis dat zij alleen aan de                overgangsregeling kunnen deelnemen op basis van een aanbeveling van de
rechtbank, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

2. Voorwaardelijke inschrijving per 1-1-2020:
Indien u aan de inschrijvingsvereisten van de overgangsregeling voldoet wordt u per
1-1-2020 voorwaardelijk als bijzondere curator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) en bij de stichting BCN voorwaardelijk geregistreerd. Op grond van de voorwaardelijke inschrijving bij de Raad kunt u bij de Raad toevoegingen voor uw werkzaamheden als bijzondere curator in 1:212 BW c.q. 1:250 BW zaken aanvragen en hiervoor een vergoeding ontvangen. De voorwaardelijk geregistreerde bijzondere curatoren worden op de website van stichting BCN vermeld om het benoemen door gerechtelijke instanties te vergemakkelijken.
Nadat u met goed gevolg het schriftelijk examen en het assessment heeft afgelegd, wordt deze voorwaardelijke inschrijving bij de Raad voor de Rechtsbijstand en stichting BCN omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving. Om als bijzondere curator ingeschreven te blijven zult u in de toekomst wel aan de pe-verplichting moeten voldoen. Deze pe-verplichting is nu vastgesteld op 4 pe-punten per jaar. Deze verplichting zal niet eerder dan 2021 ingaan.
Een voorwaardelijk ingeschreven bijzondere curator moet het examen uiterlijk 1 januari 2023 met goed gevolg hebben afgelegd. Wanneer dit niet het geval is, dan beëindigt de Raad de voorwaardelijke inschrijving.

3. Examen:
Vervolgens dient u een examen af te leggen om onvoorwaardelijk geregistreerd te worden als bijzondere curator bij de stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Het examen bestaat uit twee delen. Een schriftelijk (theoretisch) examen en een assessment over door u behandelde zaken. Indien u voor zowel art. 1:212 BW als art.1:250 BW als BC-er zaken wilt blijven doen, dient u ook voor beide onderdelen examen af te leggen.

Het streven van de stichting BCN is om bij alle BC-ers die zich nu hebben geregistreerd voor 1-1-2023 de examens te hebben afgenomen.

4. Schriftelijk examen:
De Stichting BCN zal het schriftelijk examen via digitale weg afnemen.  Op de website van stichting BCN staat een lijst van de aanbevolen literatuur voor de voorbereiding op het schriftelijk examen.

De kosten voor het schriftelijk examen zijn  45,- euro ex btw.
Indien u het schriftelijk examen van zowel art. 1:212 BW als art. 1:250 BW wilt afleggen, zijn de kosten 90,- euro ex btw. U dient deze kosten 7 dagen vóór het afleggen van het examen te hebben voldaan.
U ontvangt hiervoor een factuur op het door u opgegeven e-mail adres.  Indien u de examenkosten niet tijdig heeft voldaan, kunt u niet deelnemen aan het examen.

Indien u de examenkosten heeft voldaan, ontvangt u  op 22 september 2020 voor 12.00 uur per e-mail de examenopgaven. Deze dient u schriftelijk te beantwoorden in maximaal het aangegeven aantal woorden. De antwoorden dient u per e-mail vóór 24.00 uur op 22 september 2020 te e-mailen naar: examen@stichtingbcn.nl.

Indien u niet deelneemt aan het schriftelijk examen op 22 september 2020 of het examen niet haalt, krijgt u bericht wanneer de herkansingsmogelijkheid zal zijn.
U kunt het schriftelijk examen één keer herkansen. Indien u  het schriftelijk examen twee keer niet met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u zich niet laten registreren onder de overgangsregeling.

Indien naderhand blijkt dat u toch niet aan de vereisten van de overgangsregeling voldoet en daarom niet geregistreerd kunt worden, heeft u geen recht op restitutie van het examengeld voor het schriftelijk gedeelte.

5. Assessment:
Indien u het schriftelijk examen heeft gehaald, wordt u voor het afleggen van het assessment ingedeeld. U ontvangt  hierover bericht via e-mail. In die e-mail staat ook tot wanneer u de datum kunt wijzigen.  

In het assessment worden twee door u behandelde zaken van u met u besproken. Hieronder kunt u zien welke voorwaarden voor het assessment gelden.
Het assessment duurt 45 minuten.

De beoordelingscriteria zijn:

1. Het proces en de verantwoording;

2. Specialistische kennis van de juridische leerstukken;

3. Spreken met kinderen;

4. Rapportage;

5. Attitude.

De kosten voor het assessment zijn 450,- euro ex btw. U ontvangt hiervoor een factuur van de stichting BCN.
Indien u zowel voor art. 1:212 BW als voor art. 1:250 BW het assessment wilt afleggen, bedragen de kosten in totaal 535,- euro ex btw. 

Indien u zonder geldige reden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het assessment op de voor u ingedeelde tijd af te leggen, geldt dit als een niet-gehaald assessment. U heeft daarna nog maar één mogelijkheid om het assessment af te leggen en geen herkansingsmogelijkheid meer.

Er is één herkansingsmogelijkheid voor zowel het schriftelijk examen als het assessment. De kosten voor de herkansingen zijn gelijk aan de eerste keer.

6. Voorwaarden voor het assessment art. 1:212 BW (advocaten):
– 
het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– kopie identiteitsbewijs
– twee geanonimiseerde beschikkingen art. 1:212 BW BC-zaken die u heeft behandeld
– bewijs van vier benoemingen in de laatste twee jaar of tien benoemingen in de laatste vijf jaar
overleggen
– kopie A-kaart
– onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en familierecht bij de Raad
voor Rechtsbijstand

7. Voorwaarden voor het assessment art. 1:250 BW:
– het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– VOG toegespitst op de werkzaamheden BC. (geldt alleen voor gedragswetenschappers
zonder inschrijving als MfN mediator)
– twee geanonimiseerde adviezen in dossiers art.  1:250 BW die u heeft behandeld.
– bewijs van vier geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht in de laatste
twee jaar blijken of tien geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht  in de
laatste vijf jaar blijken overleggen.
– U staat als advocaat bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en
familierecht óf de specialisatie civiel jeugdrecht.
– kopie A-kaart (bij advocaten)
– bewijs lidmaatschap van NIP/NVO (bij gedragsdeskundigen)
– bewijs inschrijving MFN en academisch geschoold (bij mediators)
– indien u HBO-geschoold bent, de aanbevelingsbrief van de rechtbank.

8. Onvoorwaardelijke inschrijving:
Nadat u het schriftelijk examen en assessment met goed gevolg heeft afgelegd, bent u onvoorwaardelijk als bijzondere curator ingeschreven bij de stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Om ingeschreven te blijven als bijzondere curator dient u in de toekomst wel te voldoen aan de pe-verplichting van minimaal  4 pe-punten per jaar. Deze verplichting zal echter niet eerder dan 2021 ingaan.

 

Literatuurlijst


Hier kunt u de literatuurlijst downloaden om te gebruiken als hulpmiddel ter voorbereiding van het examen.

Advies literatuuroverzicht bijzondere curator

 

Regeling toevoeging Bijzondere curator


Hier kunt u de regeling toevoeging Bijzondere curator downloaden.

BWBR0042881-geldend_van_13-12-2019_tm_heden_zichtdatum_08-09-2020

.