Inschrijvingsvoorwaarden voor aanmelden examen


De Stichting toetst of de bijzondere curatoren die zich hebben aangemeld voldoen aan de voorwaarden om te kunnen opgaan voor het examen:

1:212 BW zaken (advocaten):
Advocaten moeten de stage hebben voltooid
Advocaten moeten bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven staan voor de specialisatie personen- en familierecht

1:250 BW zaken (advocaten)
Advocaten moeten de stage hebben voltooid
Advocaten moeten bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven staan voor de specialisatie personen- en familierecht óf de specialisatie civiel jeugdrecht

1:250 BW zaken (mediators):
Minimaal drie jaar ingeschreven bij de Raad als Familiemediator
Academisch geschoold.
n.b.:  Voor mediators op de lijsten van de rechtbank met een HBO-opleiding kan op basis van een aanbeveling van de rechtbank, waaruit blijkt dat zij kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen een uitzondering worden gemaakt.

1: 250 BW zaken (gedragsdeskundigen (niet zijnde advocaat of mediator)):
Gevolgd hebben van een specialisatieopleiding op het gebied van familiemediation
Academisch geschoold als psycholoog/(ortho)pedagoog of psychiater
Voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van jeugd- en familiezaken binnen het domein van de conflictleer (dit zal in de praktijk pas blijken uit het feit dat het examen met goed gevolg is afgelegd).

Een actuele en voor deze werkzaamheden bedoelde Verklaring omtrent Gedrag, Deze dient eens in de drie jaar opnieuw te worden aangevraagd en verkregen.

Deze VOG hoeft pas te worden aangevraagd als de examendatum bekend is.
De VOG-verklaring mag ten tijde van het afleggen van het examen maximaal 6 maanden oud zijn.

U ontvangt  nadere informatie over het aanleveren van stukken etc.  voor het assessment.

Een van de voorwaarden voor de definitieve inschrijving in het register, is het behalen van het examen. (totdat het examen met goed gevolg is afgelegd zal bij de registratie ‘voorwaardelijk’ worden vermeld indien u zich voor 1-1-2020 laat registreren).

Er zijn kosten verbonden aan het afleggen van het examen. Deze kosten bedragen 495,- ex btw in totaal (schriftelijk- en assessment) en dienen voor het afleggen van het betreffende onderdeel te zijn voldaan.

In het examen zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  (kwaliteitseisen bijzondere curator)

Het examen bestaat uit twee delen, een schriftelijk examen en een assessment waarbij de volgende onderdelen worden getoetst:

Vorm en vereisten:

  • schriftelijk, juridische kennis
  • assessment, mondelinge toetsing door twee examinatoren
  • portfolio, ervaringseis: 4 benoemingen in de laatste 2 jaar of 10 in de laatste 5 jaar
  • sociale kaart in eigen regio kennen en kunnen weergeven.

U kunt hier het examenreglement downloaden:

BCNexamenreglement juli 2020:BCNexamenreglement juli 2020

De beantwoording van het examen zal gemiddeld zo’n 2 uur duren. Zowel voor het examen van art.1:212 BW als voor art. 1:250 BW dient u hiermee rekening te houden.

Het schriftelijk (her)examen is op 22 september 2020.
De kosten voor het schriftelijk examen zijn  45,- euro ex btw.
Indien u het schriftelijk examen van zowel art. 1:212 BW als art. 1:250 BW wilt afleggen, zijn de kosten 90,- euro ex btw. U dient deze kosten 7 dagen vóór het afleggen van het examen te hebben voldaan.
U ontvangt hiervoor een factuur op het door u opgegeven e-mail adres.  Indien u de examenkosten niet tijdig heeft voldaan, kunt u niet deelnemen aan het examen.

Indien u de examenkosten heeft voldaan, ontvangt u  op 22 september 2020 voor 12.00 uur per e-mail de examenopgaven. Deze dient u schriftelijk te beantwoorden in maximaal het aangegeven aantal woorden. De antwoorden dient u per e-mail vóór 24.00 uur op 22 september 2020 te e-mailen naar: examen@stichtingbcn.nl.

De kosten voor het assessment zijn 450,- euro ex btw. U ontvangt hiervoor een factuur van de stichting BCN.
Indien u zowel voor art. 1:212 BW als voor art. 1:250 BW het assessment wilt afleggen, bedragen de kosten in totaal 535,- euro ex btw. 

Indien u zonder geldige reden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het assessment op de voor u ingedeelde tijd af te leggen, geldt dit als een niet-gehaald assessment. U heeft daarna nog maar één mogelijkheid om het assessment af te leggen en geen herkansingsmogelijkheid meer.

 

Examen informatie

Stichting Bijzondere Curator Nederland  (BCN)

Informatie over registratie en examen stichting BCN:

De overgangsregeling geldt voor alle bijzondere curatoren als zodanig ingeschreven bij de rechtbanken en als advocaat of mediator geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In dit bericht krijgt u informatie over:
1. De overgangsregeling
2. Voorwaardelijke inschrijving vanaf 1-1-2020
3. Examen
4. Schriftelijk examen
5. Assessment
6. Voorwaarden assessment art. 1:212 BW
7. Voorwaarden assessment art. 1:250 BW
8. Onvoorwaardelijke inschrijving

1.De overgangsregeling:
U dient in dit stadium zelf te beoordelen of u aan de overgangsregeling (zie hieronder) voldoet. Indien u op verzoek van de stichting BCN nadere informatie over uw inschrijving heeft verstrekt, ontvangt u daarover binnenkort bericht.

Voor het vereiste aantal zaken geldt dat u hier in ieder geval aan moet voldoen ten tijde van het afleggen van het assessment. Waarbij u op dit moment in ieder geval één benoeming moet hebben gehad om aan het vereiste van ingeschreven BC-er  bij een rechtbank te voldoen.

Overgangsregeling voor registratie voor 1-1-2020 en examen voor 1-1-2023:
1. Bijzondere curatoren, met academische opleiding en die thans ingeschreven staan bij de
rechtbanken en als advocaat/mediator geregistreerd staan bij de Raad voor Rechtsbijstand;
2. Gedragsdeskundigen met academische opleiding psycholoog/(otho)pedagoog of
psychiater), specialisatie opleiding familiemediation die als bijzondere curator staan inschreven bij
een rechtbank.
3. In de laatste twee jaren voorafgaand aan het verzoek tot toelating (het moment van het
afleggen van het assessment) heeft de bijzondere curator vier benoemingen of in de
laatste vijf jaren tien benoemingen gehad. Ook duo-benoemingen vallen hieronder en;
4. Voor mediators met HBO-opleiding geldt naast de onder twee genoemde eis dat zij alleen
aan de overgangsregeling kunnen deelnemen op basis van een aanbeveling van de
rechtbank, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

2. Voorwaardelijke inschrijving per 1-1-2020:
Indien u aan de inschrijvingsvereisten van de overgangsregeling voldoet wordt u per
1-1-2020 voorwaardelijk als bijzondere curator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) en bij de stichting BCN voorwaardelijk geregistreerd. Op grond van de voorwaardelijke inschrijving bij de Raad kunt u bij de Raad toevoegingen voor uw werkzaamheden als bijzondere curator in 1:212 BW c.q. 1:250 BW zaken aanvragen en hiervoor een vergoeding ontvangen. De voorwaardelijk geregistreerde bijzondere curatoren worden op de website van stichting BCN vermeld om het benoemen door gerechtelijke instanties te vergemakkelijken.
Nadat u met goed gevolg het schriftelijk examen en het assessment heeft afgelegd, wordt deze voorwaardelijke inschrijving bij de Raad voor de Rechtsbijstand en stichting BCN omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving. Om als bijzondere curator ingeschreven te blijven zult u in de toekomst wel aan de pe-verplichting moeten voldoen. Deze pe-verplichting is nu vastgesteld op 4 pe-punten per jaar. Deze verplichting zal niet eerder dan 2021 ingaan.
Een voorwaardelijk ingeschreven bijzondere curator moet het examen uiterlijk 1 januari 2023 met goed gevolg hebben afgelegd. Wanneer dit niet het geval is, dan beëindigt de Raad de voorwaardelijke inschrijving.

3. Examen:
Vervolgens dient u een examen af te leggen om onvoorwaardelijk geregistreerd te worden als bijzondere curator bij de stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het examen bestaat uit twee delen. Een schriftelijk (theoretisch) examen en een assessment over door u behandelde zaken. Indien u voor zowel art. 1:212 BW als art.1:250 BW als BC-er zaken wilt blijven doen, dient u ook voor beide onderdelen examen af te leggen.

Het streven van de stichting BCN is om bij alle BC-ers die zich nu hebben geregistreerd voor 1-1-2023 de examens te hebben afgenomen.

4. Schriftelijk examen:
De Stichting BCN zal het schriftelijk examen via digitale weg afnemen. Op de website van stichting BCN staat een lijst van de aanbevolen literatuur voor de voorbereiding op het schriftelijk examen.De literatuurlijst dient als hulpmiddel en achtergrond. Het is geen verplichte literatuur. Wel worden de werkprocessen en richtlijnen bekend verondersteld.
Het afleggen van het schriftelijk examen, zowel art.1:212 BW als art. 1:250 BW, zal ongeveer gemiddeld 2 uur in beslag nemen.

De kosten voor het schriftelijk examen zijn  45,- euro ex btw.
Indien u het schriftelijk examen van zowel art. 1:212 BW als art. 1:250 BW wilt afleggen, zijn de kosten 90,- euro ex btw. U dient deze kosten 7 dagen vóór het afleggen van het examen te hebben voldaan.
U ontvangt hiervoor een factuur op het door u opgegeven e-mail adres.  Indien u de examenkosten niet tijdig heeft voldaan, kunt u niet deelnemen aan het examen.

Indien u de examenkosten heeft voldaan, ontvangt u  op 22 september 2020 voor 12.00 uur per e-mail de examenopgaven. Deze dient u schriftelijk te beantwoorden in maximaal het aangegeven aantal woorden. De antwoorden dient u per e-mail vóór 24.00 uur op 22 september 2020 te e-mailen naar: examen@stichtingbcn.nl.

Indien u niet heeft deelgenomen aan het schriftelijk examen op 17 maart 2020 of het examen niet heeft gehaald, kunt u op 22 september 2020 het examen afleggen.
U kunt het schriftelijk examen één keer herkansen. Indien u  het schriftelijk examen twee keer niet met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u zich niet laten registreren onder de overgangsregeling.

Indien naderhand blijkt dat u toch niet aan de vereisten van de overgangsregeling voldoet en daarom niet geregistreerd kunt worden, heeft u geen recht op restitutie van het examengeld voor het schriftelijk gedeelte.

5. Assessment:
Indien u het schriftelijk examen heeft gehaald, wordt u voor het afleggen van het assessment ingedeeld. U ontvangt  hierover bericht via e-mail. In die e-mail staat ook tot wanneer u de datum kunt wijzigen.  De eerste assessments zullen vanaf eind 2020 worden afgenomen.

In het assessment worden twee door u behandelde zaken van u met u besproken. Hieronder kunt u zien welke voorwaarden voor het assessment gelden. U heeft het assessment met twee examinatoren.
Het assessment duurt 45 minuten.

De beoordelingscriteria zijn:

  1. Het proces en de verantwoording;
  2. Specialistische kennis van de juridische leerstukken;
  3. Spreken met kinderen;
  4. Rapportage;
  5. Attitude.

De kosten voor het assessment zijn 450,- euro ex btw. U ontvangt hiervoor een factuur van de stichting BCN.
Indien u zowel voor art. 1:212 BW als voor art. 1:250 BW het assessment wilt afleggen, bedragen de kosten in totaal 535,- euro ex btw.

Indien u zonder geldige reden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het assessment op de voor u  ingedeelde tijd af te leggen, geldt dit als een niet-gehaald assessment. U heeft daarna nog maar één mogelijkheid om het assessment af te leggen en geen herkansingsmogelijkheid meer.
Er is één herkansingsmogelijkheid voor zowel het schriftelijk examen als het assessment. De kosten voor de herkansingen zijn gelijk aan de eerste keer.

6. Voorwaarden voor het assessment art. 1:212 BW (advocaten):
het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– kopie identiteitsbewijs
– twee geanonimiseerde beschikkingen art. 1:212 BW BC-zaken die u heeft behandeld
– bewijs van vier benoemingen in de laatste twee jaar of tien benoemingen in de laatste vijf jaar overleggen
– kopie A-kaart
– onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en familierecht bij de Raad voor Rechtsbijstand

7.Voorwaarden voor het assessment art. 1:250 BW:
– het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– VOG toegespitst op de werkzaamheden BC. (geldt alleen voor gedragswetenschappers
zonder inschrijving als MfN mediator)
– twee geanonimiseerde adviezen in dossiers art. 1:250 BW die u heeft behandeld.
– bewijs van vier geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht in de laatste
twee jaar blijken of tien geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht  in de
laatste vijf jaar blijken overleggen.
– U staat als advocaat bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en
familierecht óf de specialisatie civiel jeugdrecht.
– kopie A-kaart (bij advocaten)
– bewijs lidmaatschap van NIP/NVO (bij gedragsdeskundigen)
– bewijs inschrijving MFN en academisch geschoold (bij mediators)
– indien u HBO-geschoold bent, de aanbevelingsbrief van de rechtbank.

8.Onvoorwaardelijke inschrijving:
Nadat u het schriftelijk examen en assessment met goed gevolg heeft afgelegd, bent u onvoorwaardelijk als bijzondere curator ingeschreven bij de stichting BCN en bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Om ingeschreven te blijven als bijzondere curator dient u in de toekomst wel te voldoen aan de pe-verplichting van minimaal 4 pe-punten per jaar. Deze verplichting zal echter niet eerder dan 2021 ingaan.

 

Literatuurlijst

Hier kunt u de literatuurlijst downloaden die u als hulpmiddel kunt gebruiken ter voorbereiding van het examen.

Advies literatuuroverzicht bijzondere curator28-1: Advies literatuuroverzicht bijzondere curator28-1

leidraad-werkwijze-en-verslag-bijzondere-curatoren-ex-art-1-212-bw

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten

.