Klachtenregeling procedure


Indien u niet tevreden over hoe de bijzondere curator zijn/haar werkzaamheden heeft uitgevoerd,  bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
De Stichting BCN heeft een tuchtrechtcommissie. Hieronder staat beschreven wat deze doet en hoe u een klacht kunt indienen.
U kunt in het tuchtrechtreglement lezen hoe de procedure is en wat u dient aan te leveren, zie onder aan deze pagina de download.

Voordat u een formele klacht indient, wordt u dringend geadviseerd om eerst de klacht te bespreken met de bijzondere curator.
De bijzondere curator heeft wellicht ook een interne klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken.

Besluit u na het contact met de bijzondere curator formeel een klacht in te dienen, dan bent u klachtengeld verschuldigd. Het klachtengeld bedraagt € 35,-.
Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, ontvangt u dit bedrag retour.

U kunt uw klacht per email verzenden aan info@stichtingbcn.nl. De klacht moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De klacht omvat tenminste naam, voorletter en adres van de klager en een omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft.

U ontvangt per email een bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen en is voorgelegd aan de tuchtrechtcommissie. Deze commissie bepaalt of zij de klacht in behandeling kan nemen en of er meer informatie nodig is om de klacht te kunnen behandelen. Zo nodig ontvangt u een verzoek om nadere informatie te overleggen. De bijzondere curator waartegen u de klacht heeft ingediend, wordt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen.

Daarna stelt de commissie een datum vast om de klacht te behandelen. De klager en de betrokken bijzondere curator worden binnen zes weken na de behandeling van de klacht schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de commissie.

U kunt hier de klachtenregeling downloaden: Tuchtrechtreglement vs 22-5-2023

.